PROGRAM AUTORSKI „BAWIMY SIĘ MATEMATYKĄ”

24.09.2017, 21:22, redakcja

Inspiracją do napisania programu była obserwacja uczniów podczas zajęć matematycznych. Dzieci wspaniale radziły sobie podczas rachowania. Dodawały, odejmowały, dzieliły i mnożyły biegle. Problem pojawiał się przy zadaniach niestandardowych lub nieco trudniejszych, wymagających analizy i stosowania kolejności wykonywania działań. Dzieci w takich razach były zniechęcone i nie podejmowały inicjatywy w celu rozwiązania zaistniałego problemu. Program ten i zajęcia w ramach którego będą realizowane , powinny zmienić nastawienie uczniów do matematyki. Jego zadaniem bowiem jest przedstawianie, abstrakcyjnych, problemów matematycznych w sposób obrazowy, dający się dotknąć , zobaczyć , doświadczyć.
 


CEL GŁÓWNY:
Głównym celem programu jest rozwijanie myślenia matematycznego, sprzyjającego kształtowaniu zainteresowań matematycznych oraz postaw zachęcających do podejmowania wyzwań i pokonywania trudności szczególnie w zakresie matematyki.
CELE SZCZEGÓŁOWE:
Uczeń:
• czyta ze zrozumieniem i analizuje treść zadania, poszukuje różnych sposobów jego rozwiązania,
• stosuje symbole literowe i rysunkowe przy rozwiązywaniu zadań,
• korzysta z informacji za pomocą tabel i wykresów,
• potrafi logicznie myśleć, uogólniać, wyciągać wnioski,
• potrafi zastosować zdobytą wiedzę teoretyczną w praktyce,
• potrafi zaplanować i zorganizować własną pracę oraz współpracować w zespole;
• biegle dodaje , odejmuje, mnoży i dzieli i wykorzystuje te umiejętności przy rozwiązywaniu zadań
• uczestniczy w konkursach matematycznych
• podejmuje wysiłek i kształtuje takie cechy swego charakteru jak: samodzielność, kreatywność, systematyczność, dokładność i wytrwałość w pokonywaniu trudności.

METODY I FORMY PRACY:

- metody aktywizujące
- metoda czynnościowa
- problemowe,
- praktycznego działania,
- oglądowe,
Organizacja zajęć powinna sprzyjać aktywności dzieci, dlatego też formy pracy powinny być dostosowane do aktualnie realizowanych treści:
- indywidualna,
- grupowa,
- zbiorowa

 

OCZEKIWANE EFEKTY:
Oczekuje , że po realizacji programu uczniowie:

-będą bardziej aktywni w podejmowaniu trudności,
- nauczą się myślenia matematycznego i rozwiazywania problemów
-naucza się wyciągać wnioski, uogólniać i logicznie myśleć,
- rozwiązywać zadania problemowe o podwyższonym stopniu trudności
-rozwiązywać zadania konkursowe,
-stosować zdobyta wiedzę w praktyce
-rozwiną strategie myślowe związane z ich doświadczeniami,
- zwiększą aktywność na zajęciach z edukacji matematycznej
-będą chętniej podejmowali działania dodatkowe,
- będą osiągali wyższe wyniki w nauce

ADRESACI PROGRAMU:
Program będzie realizowany w klasie III d , w wymiarze 1 godziny tygodniowo, z możliwością wplatania niektórych treści do zajęć standardowych.

CZAS REALIZACJI:
Program przewidziany jest do realizacji w roku szkolnym 2017/2018

OSOBA REALIZUJĄCA: Anna Racka

 
« Wstecz


Dyskusja: "PROGRAM AUTORSKI „BAWIMY SIĘ MATEMATYKĄ”"
Data: Nazwa: Komentarz:
- Nie ma żadnych komentarzy -
Dodaj komentarz | Wyświetlić wszystkie komentarze

 

 

PLAN LEKCJI

2017/2018

1 8.00 - 8.45
2 8.55 - 9.40
3 9.50 - 10.35
4 10.45 - 11.30
5 11.40 - 12.25
 

przerwa obiadowa

6 12.40 - 13.25
 

przerwa obiadowa

7 13.45 - 14.30
8 14.35 - 15.20
9 15.25 - 16.10

SPRAWDŹ AKTUALNY JADŁOSPIS

NASZEJ STOŁÓWKI

 

BEZPIECZNA +