FINAŁ LIGI SIATKARSKIEJ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

13.06.2017, 08:38 , redakcja | Liczba odwiedzin: 203

8 czerwca 2017 r. w „Hali Mistrzów” przy SP nr 4 odbył się Finał Ligi Siatkarskiej Szkół Podstawowych. Był to już 7 turniej, który kończył całoroczne zmagania dziewcząt klas II-VI.
W zawodach startowały cztery najlepsze zawodniczki w singlach i rzucance siatkarskiej oraz cztery najlepsze dwójki z każdej szkoły.

Cały artykuł...

MISTRZOSTWA KLAS 2 W „RZUCANKĘ SIATKARSKĄ”

30.05.2017, 19:44 , redakcja | Liczba odwiedzin: 206

Dnia 26.05.2017 r. z okazji Europejskiego Tygodnia Sportu pan Maciej Duczek zorganizował dla dziewcząt turniej „Rzucanki siatkarskiej”. Zawody odbyły się na sali gimnastycznej i wzięło w nich udział 9 dziewczynek z klas 2. Dziewczęta rywalizowały ze sobą systemem „każda z każdą”.

Cały artykuł...

LIGA SIATKARSKA DZIEWCZĄT 2017

17.05.2017, 08:13 , redakcja | Liczba odwiedzin: 224

Dnia 11 maja 2017 r. w Szkole Podstawowej nr 4 w Kętrzynie odbyła się druga runda „Rzucanki siatkarskiej” dziewcząt klas 1-2. W zawodach wzięło udział 20 zawodniczek ze szkół miejskich.

Cały artykuł...

LIGA SIATKARSKA DLA NAJMŁODSZYCH

07.02.2017, 19:06 , redakcja | Liczba odwiedzin: 266

12 stycznia w Hali Mistrzów przy SP nr 4 odbył się turniej rzucanki siatkarskiej dla dziewcząt klas I-II szkół podstawowych naszego miasta. W zawodach wzięło udział 30 zawodniczek. Uczennice rywalizowały ze sobą zgodnie z zasadą fair play.

Cały artykuł...

ZAŁOŻENIE UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO „JEDYNKA”

Dnia 9 czerwca 2016 r. odbyło się zebranie zainteresowanych rodziców i nauczycieli w celu założenia Uczniowskiego Klubu Sportowego w naszej szkole. Członkowie spotkania jednogłośnie zadecydowali, iż takie stowarzyszenie powinno w placówce funkcjonować pod nazwą UKS Jedynka.

Po głosowaniu wybrano zarząd klubu:

Prezes – Maciej Duczek
Wiceprezes – Janusz Woronowicz
Skarbnik – Marek Powolny

Działania klubu mają rozszerzyć ofertę zajęć pozalekcyjnych o dodatkowe dyscypliny sportu skierowane do uczniów SP1.
Powstała zatem sekcja „rzucanki siatkarskiej” adresowana do dziewcząt klas 1-2. Zajęcia odbywają się na sali gimnastycznej w każdy piątek w godz. 13.40-15.00. Zajęcia prowadzi nauczyciel wychowania fizycznego, p. Maciej Duczek.
Następnym krokiem klubu ma być utworzenie sekcji piłki nożnej dla chłopców, o czym poinformujemy w kolejnym poście.

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO „JEDYNKA” w Kętrzynie

Rozdział 1
Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

§ 1
Uczniowski Klub Sportowy ,,JEDYNKA” zwany dalej „Klubem" jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów, rodziców, nauczycieli i sympatyków.

§ 2
1. Terenem działania Klubu jest miasto Kętrzyn
2. Siedzibą Klubu jest Szkoła Podstawowa nr 1 w Kętrzynie ul. Kopernika 12.

§ 3
Klub jest stowarzyszeniem w rozumieniu art.7 ust. 4 i 5 ustawy o kulturze fizycznej i z tego tytułu podlega ewidencji oraz posiada osobowość prawną. Klub nie prowadzi działalności gospodarczej.

§ 4
1. Klub działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszym statutem.
2. Klub może być członkiem okręgowych i regionalnych związków sportowych oraz ogólnokrajowych związków sportowych.

§ 5
Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Rozdział 2
Cel i środki działania

§ 6
Celem Klubu jest:
1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów
w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu.
2. Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.
3. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.
4. Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.
5. Upowszechnianie właściwych postaw w zakresie ochrony zdrowia, higieny życia codziennego oraz promocji zdrowia.
6. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.
7. Organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.
8. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.

§ 7

Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z dyrektorem szkoły, radą szkoły, klubami sportowymi, władzami samorządowymi i sportowymi.

§ 8
Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków i działaczy oraz pomocy rodziców uczniów.


Rozdział 3
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9
Członkowie Klubu dzielą się na:
a) zwyczajnych,
b) wspierających.

§ 10

1. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być uczniowie szkoły, rodzice, nauczyciele, którzy złożą pisemną deklarację, zapłacą wpisowe i zostaną przyjęci przez Zarząd Klubu.
2. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do stowarzyszenia i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie Zarządu stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
3. Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do stowarzyszenia, bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia. Jeżeli jednak stowarzyszenie zrzesza wyłącznie małoletnich, mogą oni wybierać i być wybieranym.

§ 11
Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1. Uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu z biernym i czyn¬nym prawem wyborczym, z zastrzeżeniem § 10 pkt 2-3.
2. Zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu.
3. Uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organi¬zowanych przez Klub.
4. Korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach okre¬ślanych przez Zarząd Klubu.
5. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

§ 12
Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele Klubu, zostaną przyjęci przez Zarząd i zadeklarują pomoc materialno - finansową dla Klubu.
§ 13
Członkowie wspierający mają prawo do:
1. Uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów w Walnych Zebraniach Klubu,
2. Zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu.
3. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

§ 14
Do obowiązków członków zwyczajnych i wspierających należy:
1. Branie czynnego udziału w działalności Klubu.
2. Przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Klubu.
3. Godne reprezentowanie barw Klubu.
4. Płacenie składek na zasadach ustalonych przez Walne Zebranie Klubu.

§ 15

Członkostwo w Klubie ustaje poprzez:
1. Dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu.
2. Skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:
a) umyślnego naruszenia postanowień statutu,
b) nie brania udziału w działalności statutowej Klubu przez okres 1 roku.
c) działania na szkodę Klubu,
d) zalegania ze składkami za okres 6 miesięcy.
3. Rozwiązanie się Klubu.
4. Od uchwał Zarządu o skreśleniu z listy członków przysługuje w terminie 30 dni odwołanie do Walnego Zebrania, którego uchwała jest ostateczna.


Rozdział 4
Władze Klubu

§ 16
1. Władzami Klubu są:
a) Walne Zebranie Członków
b) Zarząd
c) Komisja Rewizyjna
2. Kadencja władz trwa 4 lata.
3. Wybór władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Członków.
4. Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§ 17
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zebranie Sprawozdawcze-Wyborcze zwoływane jest przez Zarząd raz na 4 lata.
3. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz na rok.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd Klubu:
a) z własnej inicjatywy,
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) na wniosek 1/3 ogółu członków stowarzyszenia.
5. O terminie Walnego Zebrania Członków wraz z proponowanym porządkiem obrad, Zarząd zawiadamia członków 14 dni przed terminem obrad, w formie pisemnej lub za pomocą formy elektronicznej.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie odbywa się nie później niż 30 dni od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
7. Uchwały Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków są podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ½ liczby członków.

§ 18
1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a) uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu,
b) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarząd Komisji Rewizyjnej,
c) uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu,
d) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
e) ustalenie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich,
f) uchwalanie zmian statutu,
g) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie skreślenia z listy członków,
h) podejmowanie uchwał w kwestii rozwiązania stowarzyszenia oraz przeznaczenia majątku likwidowanego stowarzyszenia,
i) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Członków, a nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów,

2. Walne Zebranie Klubu jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.

3. W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.
§ 19
1. Zarząd Klubu składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu, którzy spośród siebie wybierają Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika.
2. Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż jeden raz na kwartał.
3. Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obecność co najmniej 1/2 liczby członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów.
4. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezesowi działającemu wspólnie z Wiceprezesem.
5. Zasady działania Zarządu określa regulamin.

§20
Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżąca działalnością Klubu w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Klubu, a w szczególności:
a) reprezentowanie Klubu na zewnątrz i dziabnie w jego imieniu,
b) wykonywanie uchwal Walnego Zebrania Klubu,
c) uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
d) powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,
e) przyjmowanie i skreślanie członków,
f) zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
g) składanie sprawozdań z działalności Klubu.

§ 21

1. Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynności lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje Zarząd większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
3. Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu.

§22
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków.
3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i dwóch członków.
4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Klubu.
5. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:
a) przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu,
b) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,
c) składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Członków oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
d) składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu,
e) występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Wal¬nego Zebrania Członków, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem bądź istotnymi interesami Klubu działań Zarządu,

§23

1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
3. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu.

§ 24
W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej - władzom tym przysługuje prawo dokooptowania nowych członków spośród członków Klubu. Liczba osób dokoptowanych nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru.

 

Rozdział 5 

Wyróżnienia i kary

§ 25
1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.
2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalany przez Zarząd Klubu.

§26
1. W razie naruszenia postanowień lub uchwał władz Klubu -Zarządowi przysługuje - zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Klubu - prawo wymierzania następujących kar:
a) upomnienia,
b) nagany,
c) zawieszenia w prawach członka na okres od 6 do 12 miesięcy.
d) wykluczenia
2. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni.
3. Uchwała Walnego Zebrania Członków o ukaraniu jest ostateczna.

 

Rozdział 6
Majątek i fundusze Klubu

§27
1. Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze:
a) składki członkowskie oraz wpisowe,
b) dotacje budżetowe na zadania zlecone,
c) darowizny, zapisy, spadki osób prawnych oraz fizycznych,
d) dochody ze sprzedaży majątku,
e) majątek,
2. Wysokość składek ustalana jest przez Zarząd.

§28
Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielenia pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch spośród następujących: Prezesa, Wiceprezesa lub Skarbnika.


Rozdział 7
Zmiana statutu i rozwiązanie się Klubu

§ 29
Zmiany statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 30
1. Rozwiązanie się Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek.

§ 31
W sprawach nie objętych postanowieniami niniejszego statutu lub w sprawach spornych decyzje podejmuje Zarząd w oparciu o przepisy ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. nr 79 poz. 855 ze zmianami).


 

 

PLAN LEKCJI

2017/2018

1 8.00 - 8.45
2 8.55 - 9.40
3 9.50 - 10.35
4 10.45 - 11.30
5 11.40 - 12.25
 

przerwa obiadowa

6 12.40 - 13.25
 

przerwa obiadowa

7 13.45 - 14.30
8 14.35 - 15.20
9 15.25 - 16.10

SPRAWDŹ AKTUALNY JADŁOSPIS

NASZEJ STOŁÓWKI

 

BEZPIECZNA +